Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
April 2006-
mars 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  781 -8,2 2 306 -1,7 9 661 1,8
Jordbruk og skogbruk 5 -53,4 19 -11,5 91 8,2
Fiske og fangst 25 -13,6 79 -13,3  330 -10,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  116 0,7  343 12,1 1 308 24,4
Bygg og anlegg 21 -5,0 62 11,7  472 43,3
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 84 -16,7  276 0,7 1 063 21,6
Transport  488 -6,2 1 379 -5,2 5 796 -6,5
Av dette bunkers 42 -3,0  123 -17,7  558 -27,1
Offentleg verksemd 13 -30,5 43 -4,5  132 30,1
Anna sal2 29 -15,5  104 6,1  469 -2,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller