Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  March Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
April 2006-
mars 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  781 -8,2 2 306 -1,7 9 661 1,8
Bilbensin  162 -5,4  456 -4,1 2 037 -4,1
Autodiesel  233 1,9  684 8,2 2 702 6,8
Av dette avgiftspliktig  175 5,0  504 10,0 1 998 8,6
Jetdrivstoff 72 1,7  206 2,5  898 10,3
Marine gassoljer  149 -8,1  423 -5,9 1 792 -2,1
Av dette bunkers 30 -0,2 88 -9,7  376 -19,6
Fyringsparafin 6 -54,2 33 -22,6  120 -7,4
Lette fyringsoljer 48 -40,3  174 -14,4  542 -1,8
Tung fyringsolje 53 -0,4  151 -1,2  641 7,7
Av dette bunkers 12 -8,6 34 -32,3  176 -39,7
Smørjemiddel 6 0,4 18 0,7 80 5,4
Andre petroleumsprodukt2 51 -20,6  163 -6,1  850 1,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller