Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Mars 2006-
februar 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  747 1,6 1 525 2,0 9 731 3,6
Jordbruk og skogbruk 6 8,8 14 30,0 96 22,2
Fiske og fangst 26 -22,1 54 -13,1  334 -11,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  119 21,7  227 19,0 1 307 28,0
Bygg og anlegg 21 41,1 41 22,6  473 46,8
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 97 7,8  192 10,8 1 080 28,2
Transport  430 -4,5  891 -4,6 5 828 -5,6
Av dette bunkers 43 -4,6 81 -23,8  559 -28,8
Offentleg verksemd 15 20,8 30 13,2  138 46,5
Anna sal2 34 5,1 75 17,7  474 -1,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller