Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
Mars 2006-
februar 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  747 1,6 1 525 2,0 9 731 3,6
Bilbensin  141 -5,5  294 -3,4 2 046 -4,1
Autodiesel  223 10,9  451 11,7 2 697 8,6
Av dette avgiftspliktig  161 11,4  329 12,9 1 990 9,9
Jetdrivstoff 63 -2,2  133 3,0  896 9,9
Marine gassoljer  129 -7,2  273 -4,6 1 805 -0,4
Av dette bunkers 30 -5,7 58 -14,0  376 -21,0
Fyringsparafin 15 4,3 27 -8,4  127 -0,9
Lette fyringsoljer 66 10,4  126 2,6  574 7,7
Tung fyringsolje 49 -3,6 98 -1,6  641 9,0
Av dette bunkers 12 0,3 23 -40,3  177 -41,6
Smørjemiddel 6 8,1 12 0,9 80 6,6
Andre petroleumsprodukt2 55 6,8  111 2,6  863 4,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller