Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Januar 2006-desember 2006 Endring i prosent
Totalt sal  728 -6,2 9 698 3,9 9 698 3,9
Jordbruk og skogbruk 5 -27,4 93 20,9 93 20,9
Fiske og fangst 17 -46,7  342 -13,0  342 -13,0
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  113 20,7 1 270 27,0 1 270 27,0
Bygg og anlegg 23 37,7  463 45,5  463 45,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 76 0,0 1 061 30,1 1 061 30,1
Transport  438 -11,7 5 871 -4,8 5 871 -4,8
Av dette bunkers 44 -26,2  585 -27,3  585 -27,3
Offentleg verksemd 14 16,2  134 56,3  134 56,3
Anna sal2 43 -1,3  463 -4,1  463 -4,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart utan omsyn skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller