Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Des 2005- nov 2006 Endring i prosent
Totalt sal  831 6,2 8 968 4,7 9 744 4,6
Jordbruk og skogbruk 9 46,0 88 25,4 95 23,8
Fiske og fangst 29 -2,8  324 -9,9  357 -10,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  122 25,6 1 157 27,7 1 251 23,4
Bygg og anlegg 41 50,0  440 45,9  457 42,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 99 38,5  986 33,1 1 061 28,8
Transport  470 -4,8 5 432 -4,2 5 928 -3,3
Av dette bunkers 47 -14,9  541 -27,4  600 -24,2
Offentleg verksemd 16  107,7  120 62,8  132 53,4
Anna sal2 44 -9,8  421 -4,3  464 -2,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller