Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Des 2005- nov 2006 Endring i prosent
Totalt sal  831 6,2 8 968 4,7 9 744 4,6
Bilbensin  158 -2,4 1 899 -3,4 2 072 -3,6
Autodiesel  242 8,4 2 440 9,8 2 650 9,6
Av dette avgiftspliktig  178 10,1 1 794 10,6 1 950 10,4
Jetdrivstoff 72 -7,8  829 11,9  901 12,1
Marine gassoljer  149 2,3 1 689 0,3 1 834 1,2
Av dette bunkers 30 -9,4  360 -20,1  396 -16,3
Fyringsparafin 11 26,1  123 4,7  135 3,0
Lette fyringsoljer 63 35,7  521 12,9  584 9,5
Tung fyringsolje 55 25,8  587 9,2  633 7,8
Av dette bunkers 16 -25,9  174 -39,5  196 -37,3
Smørjemiddel 11 72,5 74 13,0 83 14,5
Andre petroleumsprodukt2 69 2,0  806 5,0  854 4,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller