Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Nov 2005- Okt 2006 Endring i prosent
Totalt sal  870 8,6 8 137 4,6 9 696 3,9
Jordbruk og skogbruk 8 9,5 80 23,5 92 17,8
Fiske og fangst 37 16,8  296 -10,5  358 -13,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  117 33,0 1 035 27,9 1 226 18,8
Bygg og anlegg 57 69,0  401 46,3  445 38,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 95 46,6  886 32,5 1 034 23,2
Transport  491 -7,0 4 959 -4,2 5 949 -2,3
Av dette bunkers 52 -23,3  494 -28,4  608 -23,0
Offentleg verksemd 10 56,0  104 57,4  124 39,8
Anna sal2 55 32,2  377 -3,7  469 1,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller