Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Nov 2005- Okt 2006 Endring i prosent
Totalt sal  870 8,6 8 137 4,6 9 696 3,9
Bilbensin  171 -1,4 1 741 -3,5 2 076 -3,7
Autodiesel  249 17,4 2 198 10,0 2 631 9,3
Av dette avgiftspliktig  183 17,8 1 616 10,7 1 934 10,4
Jetdrivstoff 78 14,8  757 14,2  907 15,7
Marine gassoljer  165 0,7 1 539 0,1 1 830 0,7
Av dette bunkers 37 -11,5  330 -21,0  399 -15,2
Fyringsparafin 12 -0,7  111 2,9  133 -3,3
Lette fyringsoljer 50 26,5  458 10,4  567 3,0
Tung fyringsolje 52 11,8  532 7,7  621 5,3
Av dette bunkers 14 -43,2  158 -40,6  201 -35,6
Smørjemiddel 6 4,8 63 6,5 78 7,7
Andre petroleumsprodukt2 87 8,6  737 5,3  852 4,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller