Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Okt 2005- Sept 2006 Endring i prosent
Totalt sal  834 3,3 7 267 4,1 9 627 3,4
Jordbruk og skogbruk 10 26,8 72 25,2 92 15,9
Fiske og fangst 27 -12,7  259 -13,4  353 -17,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  113 32,6  918 27,3 1 197 14,3
Bygg og anlegg 73 84,6  344 43,2  422 28,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 74 7,9  791 31,0 1 003 18,8
Transport  490 -7,0 4 468 -3,9 5 986 -0,7
Av dette bunkers 56 -15,4  442 -28,9  624 -19,0
Offentleg verksemd 10 65,5 94 57,6  120 34,3
Anna sal2 38 -11,3  322 -7,9  455 -2,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller