Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Okt 2005- Sept 2006 Endring i prosent
Totalt sal  834 3,3 7 267 4,1 9 627 3,4
Bilbensin  169 -6,4 1 570 -3,7 2 079 -3,9
Autodiesel  225 1,2 1 949 9,1 2 594 8,4
Av dette avgiftspliktig  169 5,6 1 433 9,9 1 906 9,6
Jetdrivstoff 74 13,5  679 14,1  897 14,4
Marine gassoljer  155 5,6 1 374 0,1 1 829 1,9
Av dette bunkers 40 -3,1  293 -22,0  404 -10,9
Fyringsparafin 9 -13,6 99 3,3  133 -4,1
Lette fyringsoljer 36 -8,3  408 8,7  557 -0,9
Tung fyringsolje 48 7,5  480 7,3  616 4,2
Av dette bunkers 15 -36,1  144 -40,4  212 -31,5
Smørjemiddel 6 -3,0 57 6,6 78 7,0
Andre petroleumsprodukt2  111 21,9  650 4,9  846 3,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller