Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring i
prosent
2006 Endring i
prosent
September 2005-
august 2006
Endring i
prosent
Totalt sal  878 0,2 6 451 4,5 9 617 3,1
Jordbruk og skogbruk 8 -2,8 62 25,0 90 12,3
Fiske og fangst 31 -1,9  232 -13,5  356 -21,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  102 22,8  806 26,6 1 169 9,3
Bygg og anlegg 56 38,0  271 35,1  389 16,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  105 37,6  717 34,0  998 17,6
Transport  527 -8,0 3 978 -3,5 6 023 0,6
Av dette bunkers 50 -40,4  386 -30,5  634 -16,5
Offentleg verksemd 8 65,3 84 56,7  116 29,3
Anna sal2 41 -30,3  301 -2,4  476 2,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller