Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  August Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring
i prosent
2006 Endring
i prosent
September 2005-
august 2006
Endring
i prosent
Totalt sal  878 0,2 6 451 4,5 9 617 3,1
Bilbensin  193 -3,5 1 401 -3,3 2 090 -3,5
Autodiesel  241 8,2 1 727 10,1 2 595 9,0
Av dette avgiftspliktig  173 10,4 1 266 10,3 1 901 9,9
Jetdrivstoff 90 11,1  605 14,2  888 13,7
Marine gassoljer  157 -3,7 1 218 -0,6 1 821 0,1
Av dette bunkers 31 -28,5  253 -24,3  405 -8,6
Fyringsparafin 15 22,3 90 5,5  134 -3,6
Lette fyringsoljer 35 12,8  376 11,5  563 -0,3
Tung fyringsolje 50 -16,9  432 7,8  613 3,5
Av dette bunkers 17 -56,6  128 -40,8  221 -28,6
Smørjemiddel 8 49,2 51 8,1 76 4,0
Andre petroleumsprodukt2 87 -12,2  550 4,1  836 2,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller