Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent August 2005-juli 2006 Endring i prosent
Totalt sal  803 6,6     5 573 5,2 9 615 3,5
Jordbruk og skogbruk 9 59,6 55 30,2 90 12,7
Fiske og fangst 28 -12,6  201 -15,1  357 -23,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 93 67,1  703 27,2 1 150 5,0
Bygg og anlegg 41 92,7  214 33,3  372 10,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 74 62,0  613 33,8  971 14,5
Transport  506 -8,3 3 452 -2,7 6 069 2,6
Av dette bunkers 46 -40,6  337 -28,7  668 -7,8
Offentleg verksemd 5 88,1 76 55,9  113 26,1
Anna sal2 47 21,5  260 4,2  494 8,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller