Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent August 2005-juli 2006 Endring i prosent
Totalt sal  803 6,6     5 573 5,2 9 615 3,5
Bilbensin  197 -3,2 1 208 -3,3 2 097 -3,5
Autodiesel  206 8,1 1 486 10,4 2 576 8,9
Av dette avgiftspliktig  154 8,4 1 093 10,3 1 884 9,7
Jetdrivstoff 88 31,6  515 14,8  879 14,0
Marine gassoljer  145 -6,5 1 061 -0,1 1 827 1,3
Av dette bunkers 26 -42,3  222 -23,7  418 -2,0
Fyringsparafin 6 -10,2 75 2,7  131 -6,1
Lette fyringsoljer 19 2,9  341 11,3  560 -2,4
Tung fyringsolje 59 19,6  381 12,1  623 7,5
Av dette bunkers 20 -38,5  111 -37,3  243 -16,3
Smørjemiddel 7 24,0 43 2,6 73 -1,1
Andre petroleumsprodukt2 75 32,9  463 7,8  848 4,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller