Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Juni 2005-mai 2006 Endring i prosent
Totalt sal  792 2,3         3 877 4,9 9 518 2,0
Jordbruk og skogbruk 8 20,2 38 26,2 85 6,4
Fiske og fangst 21 -28,3  135 -20,8  357 -29,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 82 3,4  472 13,4 1 056 -8,5
Bygg og anlegg 41 26,7  115 16,6  335 -4,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 87 28,7  440 29,7  917 6,1
Transport  514 -1,3 2 442 0,3 6 174 6,1
Av dette bunkers 39 -40,8  232 -27,5  716 4,8
Offentleg verksemd 7 54,9 61 49,7  106 17,5
Anna sal2 31 -4,7  173 3,6  490 5,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller