Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring
i prosent
2006 Endring
i prosent
Juni 2005-
mai 2006
Endring
i prosent
Totalt sal  792 2,3 3 877 4,9 9 518 2,0
Bilbensin  179 -3,6  818 -3,3 2 111 -3,4
Autodiesel  223 12,1 1 047 12,0 2 549 8,8
Av dette avgiftspliktig  163 12,4  761 11,0 1 858 9,3
Jetdrivstoff 72 21,0  342 8,1  838 7,6
Marine gassoljer  144 -8,2  741 -0,3 1 825 1,2
Av dette bunkers 26 -38,8  157 -22,2  442 12,4
Fyringsparafin 10 11,3 58 6,3  133 -7,5
Lette fyringsoljer 37 5,0  288 14,5  561 -6,2
Tung fyringsolje 52 4,2  258 9,4  604 4,2
Av dette bunkers 13 -44,4 73 -36,9  266 -5,6
Smørjemiddel 6 10,1 29 0,8 72 -2,8
Andre petroleumsprodukt2 69 -6,2  295 3,6  825 -0,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller