Statistisk sentralbyrå

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring
i prosent
2006 Endring
i prosent
April 2005-
mars 2006
Endring
i prosent
Totalt sal  857 13,4 2 350 7,0 9 491 2,6
Jordbruk og skogbruk 11 87,9 21 46,4 84 4,5
Fiske og fangst 29 -25,7 91 -21,3  368 -31,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  115 34,5  305 19,8 1 050 -11,8
Bygg og anlegg 22 46,5 53 19,0  327 -3,4
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  101 46,0  274 26,8  874 1,6
Transport  520 5,3 1 454 2,4 6 200 8,9
Av dette bunkers 44 -31,1  150 -20,2  766 19,3
Offentleg verksemd 18 71,0 45 53,8  101 13,1
Anna sal2 41 12,5  106 3,7  487 6,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller