Statistisk sentralbyrå

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring
i prosent
2006 Endring
i prosent
April 2005-
mars 2006
Endring
i prosent
Totalt sal  857 13,4 2 350 7,0 9 491 2,6
Bilbensin  171 -4,9  476 -3,0 2 124 -3,3
Autodiesel  229 25,3  633 17,9 2 532 10,8
Av dette avgiftspliktig  167 21,9  459 15,5 1 844 11,1
Jetdrivstoff 71 -2,6  201 0,3  814 5,1
Marine gassoljer  163 13,7  449 0,7 1 831 2,4
Av dette bunkers 30 -21,5 97 -16,8  467 30,0
Fyringsparafin 13 11,9 42 1,1  130 -11,7
Lette fyringsoljer 80 29,7  203 15,6  552 -9,7
Tung fyringsolje 54 16,7  154 10,6  596 4,3
Av dette bunkers 13 -46,7 51 -26,5  291 5,9
Smørjemiddel 6 18,6 18 9,5 74 0,4
Andre petroleumsprodukt2 69 35,0  174 15,6  838 4,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller