Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring i
prosent
2006 Endring i
prosent
Mars 2005-
februar 2006
Endring i
prosent
Totalt sal  741 1,8 1 501 4,2 9 399 1,3
Jordbruk og skogbruk 5 4,2 11 20,1 79 -2,6
Fiske og fangst 33 -14,0 62 -19,0  378 -30,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 98 11,5  190 12,3 1 020 -17,0
Bygg og anlegg 15 0,8 31 5,1  320 -6,8
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 90 13,7  173 17,8  842 -2,7
Transport  450 -3,1  934 0,9 6 174 8,9
Av dette bunkers 45 -32,0  106 -14,6  786 24,6
Offentleg verksemd 13 33,1 27 44,0 94 1,7
Anna sal2 38 29,3 74 12,2  492 8,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller