Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
November 2004-
oktober 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  804 2,2 7 791 0,0 9 340 0,6
Jordbruk og skogbruk 8 -1,5 73 1,0 87 0,3
Fiske og fangst 32 -31,0  331 -33,7  415 -30,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 80 -20,4  735 -30,5  951 -25,5
Bygg og anlegg 34 -14,2  278 -6,2  326 -5,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 66 -6,2  680 -4,2  852 0,1
Transport  529 13,0 5 185 11,5 6 101 10,8
Av dette bunkers 68 40,9  690 40,0  790 34,5
Offentleg verksemd 9 -7,2 86 -16,0  111 -17,2
Anna sal2 47 4,8  424 6,0  496 2,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller