Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
November 2004-
oktober 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  804 2,2 7 791 0,0 9 340 0,6
Bilbensin  173 -2,9 1 804 -3,2 2 157 -2,2
Autodiesel  212 6,9 2 002 7,3 2 410 8,9
Av dette avgiftspliktig  155 8,2 1 463 8,0 1 755 9,2
Jetdrivstoff 68 0,3  663 1,9  784 1,1
Marine gassoljer  164 14,9 1 537 3,6 1 817 3,7
Av dette bunkers 42 68,5  417 59,2  471 51,5
Fyringsparafin 12 -9,6  108 -15,4  137 -12,1
Lette fyringsoljer 39 -22,2  416 -26,2  551 -25,3
Tung fyringsolje 47 -2,2  492 2,6  588 2,3
Av dette bunkers 25 12,1  266 19,6  312 16,8
Smørjemiddel 7 16,7 68 3,5 81 5,4
Andre petroleumsprodukt2 82 0,1  701 1,8  814 3,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller