Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Oktober 2004-
september 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  808 -1,7 6 987 -0,2 9 322 -0,5
Jordbruk og skogbruk 8 0,4 65 1,3 87 -3,6
Fiske og fangst 31 -47,0  299 -33,9  430 -29,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 78 -26,1  656 -31,5  971 -25,5
Bygg og anlegg 40 -10,6  244 -4,9  332 -4,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 70 -4,5  614 -4,0  857 -1,4
Transport  528 8,8 4 656 11,3 6 040 9,3
Av dette bunkers 66 18,9  622 39,9  770 29,8
Offentleg verksemd 8 -1,9 77 -16,9  112 -19,2
Anna sal2 46 14,4  377 6,1  494 2,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller