Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  September Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Oktober 2004-
september 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  808 -1,7 6 987 -0,2 9 322 -0,5
Bilbensin  181 -2,0 1 631 -3,2 2 162 -2,6
Autodiesel  222 7,4 1 790 7,4 2 396 7,6
Av dette avgiftspliktig  161 9,5 1 308 8,0 1 743 8,3
Jetdrivstoff 65 4,7  595 2,0  784 1,8
Marine gassoljer  147 -13,4 1 373 2,4 1 795 1,0
Av dette bunkers 41 32,5  375 58,2  453 43,5
Fyringsparafin 11 -7,6 96 -16,1  138 -15,7
Lette fyringsoljer 39 -6,5  376 -26,6  563 -27,3
Tung fyringsolje 45 -5,6  446 3,1  589 2,6
Av dette bunkers 24 1,3  241 20,4  310 15,4
Smørjemiddel 8 12,4 61 2,1 80 2,1
Andre petroleumsprodukt2 90 -0,6  619 2,0  814 3,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller