Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  August Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring i
prosent
2005 Endring i
prosent
September 2004-
august 2005
Endring i
prosent
Totalt sal  878 4,9 6 178 0,0 9 336 -0,2
Jordbruk og skogbruk 9 10,3 57 1,4 87 -2,9
Fiske og fangst 31 -26,6  269 -32,0  457 -24,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 75 -28,4  578 -32,2  999 -23,8
Bygg og anlegg 41 -8,6  204 -3,8  336 -5,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 77 1,2  544 -3,9  860 0,3
Transport  573 14,4 4 128 11,6 5 998 8,8
Av dette bunkers 83 73,7  556 42,9  760 28,6
Offentleg verksemd 7 4,3 69 -18,3  112 -18,5
Anna sal2 64 22,3  331 5,0  488 0,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller