Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  August Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring i
prosent
2005 Endring i
prosent
September 2004-
august 2005
Endring i
prosent
Totalt sal  878 4,9 6 178 0,0 9 336 -0,2
Bilbensin  200 -3,2 1 450 -3,4 2 166 -2,8
Autodiesel  223 7,4 1 568 7,4 2 381 7,9
Av dette avgiftspliktig  157 7,9 1 147 7,8 1 729 8,1
Jetdrivstoff 81 13,7  530 1,7  781 3,1
Marine gassoljer  163 9,6 1 226 4,7 1 818 2,7
Av dette bunkers 43 66,0  335 62,0  443 39,8
Fyringsparafin 12 -5,9 85 -17,1  139 -16,3
Lette fyringsoljer 31 -20,5  337 -28,4  565 -27,5
Tung fyringsolje 61 26,5  401 4,2  592 3,4
Av dette bunkers 40 87,5  217 23,1  309 17,0
Smørjemiddel 7 6,8 53 0,8 79 0,2
Andre petroleumsprodukt2 99 3,7  528 2,5  815 3,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller