Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
August 2004-
juli 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  753 -3,4         5 290 -1,0 9 285 -0,1
Jordbruk og skogbruk 6 11,2 45 -5,1 84 -6,8
Fiske og fangst 32 -43,3  274 -22,2  505 -17,2
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 51 -39,3  572 -23,5 1 098 -15,8
Bygg og anlegg 21 -21,5  161 -3,7  338 -5,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 46 -23,5  473 -3,6  864 3,1
Transport  552 10,5 3 438 7,5 5 809 5,9
Av dette bunkers 78 29,8  442 29,6  694 15,5
Offentleg verksemd 3 -11,5 61 -21,0  111 -17,8
Anna sal2 40 -4,0  266 1,1  475 0,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller