Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juli Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
August 2004-
juli 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  753 -3,4      5 290 -1,0 9 285 -0,1
Bilbensin  203 -2,9 1 250 -3,4 2 173 -2,2
Autodiesel  191 6,4 1 339 6,9 2 360 8,4
Av dette avgiftspliktig  142 6,2  987 7,4 1 715 8,5
Jetdrivstoff 67 3,9  448 -0,4  770 4,4
Marine gassoljer  155 -3,6 1 047 2,5 1 789 0,1
Av dette bunkers 45 45,4  261 44,5  396 21,5
Fyringsparafin 6 -25,5 73 -18,7  140 -15,9
Lette fyringsoljer 19 -42,7  319 -26,2  586 -24,5
Tung fyringsolje 49 -7,2  351 4,4  591 3,7
Av dette bunkers 32 13,2  177 14,2  291 9,4
Smørjemiddel 6 -5,7 46 -1,3 78 -0,7
Andre petroleumsprodukt2 56 -13,0  417 -0,9  799 2,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller