Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Juli 2004-
juni 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  846 -1,7        4 537 -0,6 9 311 0,2
Jordbruk og skogbruk 7 4,7 39 -7,2 83 -7,6
Fiske og fangst 34 -32,3  242 -18,2  530 -12,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 74 -30,7  520 -21,5 1 131 -13,8
Bygg og anlegg 41 -14,3  140 -0,2  344 -4,3
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 74 -1,0  426 -0,7  879 5,5
Transport  563 8,8 2 886 7,0 5 756 4,9
Av dette bunkers 74 45,6  364 29,5  676 12,0
Offentleg verksemd 7 1,9 58 -21,5  112 -17,6
Anna sal2 47 -8,3  225 2,1  476 2,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller