Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Juli 2004-
juni 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  846 -1,7 4 537 -0,6 9 311 0,2
Bilbensin  200 -3,0 1 046 -3,5 2 179 -2,4
Autodiesel  219 5,3 1 149 7,0 2 348 8,0
Av dette avgiftspliktig  162 6,1  845 7,6 1 706 8,5
Jetdrivstoff 65 -14,1  381 -1,1  768 6,0
Marine gassoljer  163 3,6  892 3,7 1 795 0,3
Av dette bunkers 45 72,8  216 44,3  382 16,1
Fyringsparafin 12 -10,3 67 -18,0  142 -16,0
Lette fyringsoljer 36 -23,2  300 -24,8  600 -22,5
Tung fyringsolje 55 6,4  302 6,5  594 4,4
Av dette bunkers 28 19,1  145 14,4  287 8,0
Smørjemiddel 8 11,3 40 -0,7 79 -1,3
Andre petroleumsprodukt2 89 -6,7  361 1,3  807 3,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller