Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring i
prosent
2005 Endring i
prosent
Juni 2004-
mai 2005
Endring i
prosent
Totalt sal  776 8,9     3 691 -0,3 9 326 0,8
Jordbruk og skogbruk 8 5,6 32 -9,4 83 -8,0
Fiske og fangst 30 -31,4  209 -15,3  546 -10,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 73 -16,7  447 -19,7 1 164 -10,6
Bygg og anlegg 32 22,3 99 7,1  351 -1,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 68 9,9  352 -0,7  880 6,5
Transport  522 16,9 2 323 6,5 5 711 4,5
Av dette bunkers 66 43,8  290 26,0  653 6,7
Offentleg verksemd 7 10,6 51 -23,8  112 -16,9
Anna sal2 36 10,1  179 5,2  481 3,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller