Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring i
prosent
2005 Endring i
prosent
Juni 2004-
mai 2005
Endring i
prosent
Totalt sal  776 8,9 3 691 -0,3 9 326 0,8
Bilbensin  186 0,1  847 -3,6 2 185 -1,9
Autodiesel  199 15,4  930 7,4 2 337 8,7
Av dette avgiftspliktig  145 16,4  683 7,9 1 697 9,3
Jetdrivstoff 59 2,6  316 2,0  778 9,5
Marine gassoljer  157 10,5  729 3,7 1 789 -0,6
Av dette bunkers 43 63,5  171 38,3  363 7,2
Fyringsparafin 9 -13,0 54 -19,5  143 -15,9
Lette fyringsoljer 36 -11,0  264 -25,0  611 -21,4
Tung fyringsolje 50 25,5  247 6,5  591 4,8
Av dette bunkers 23 18,1  116 13,3  282 6,7
Smørjemiddel 7 25,4 32 -3,2 78 -2,2
Andre petroleumsprodukt2 74 25,1  272 4,2  813 6,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller