Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Mai 2004-
april 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  728 3,4 2 916 -2,5 9 262 -0,4
Jordbruk og skogbruk 9 8,1 24 -13,5 82 -8,3
Fiske og fangst 25 -39,1  179 -11,9  559 -9,6
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 76 -29,1  373 -20,3 1 179 -10,5
Bygg og anlegg 22 41,7 66 0,9  345 -3,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 57 -1,1  284 -2,9  873 5,1
Transport  494 11,7 1 801 3,9 5 635 2,9
Av dette bunkers 67 46,1  224 21,6  633 2,0
Offentleg verksemd 9 13,5 44 -27,3  111 -18,8
Anna sal2 35 48,5  143 4,0  477 2,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller