Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
April 2004-
mars 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  750 -4,8 2 184 -4,5 9 235 -0,8
Jordbruk og skogbruk 6 -11,3 15 -23,1 82 -7,9
Fiske og fangst 51 5,6  154 -5,0  575 -8,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 99 -17,8  298 -17,7 1 210 -7,8
Bygg og anlegg 15 -28,3 44 -11,6  338 -5,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 73 -3,2  228 -3,4  874 5,3
Transport  456 -2,0 1 303 0,9 5 580 2,0
Av dette bunkers 53 2,9  158 13,5  612 -2,3
Offentleg verksemd 12 -18,7 35 -33,6  110 -21,4
Anna sal2 38 6,9  108 -5,3  466 -3,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller