Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mars Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
April 2004-
mars 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  750 -4,8 2 184 -4,5 9 235 -0,8
Bilbensin  178 -2,9  487 -4,5 2 193 -2,0
Autodiesel  180 -3,3  532 1,4 2 280 6,7
Av dette avgiftspliktig  137 -2,0  395 2,8 1 657 7,5
Jetdrivstoff 73 5,8  199 0,5  773 8,6
Marine gassoljer  138 -7,0  431 2,3 1 773 -2,7
Av dette bunkers 29 -1,5 86 18,2  329 -5,6
Fyringsparafin 12 6,2 42 -18,7  147 -14,4
Lette fyringsoljer 66 -16,9  188 -28,5  624 -23,1
Tung fyringsolje 50 6,9  150 5,2  583 3,0
Av dette bunkers 24 9,4 69 10,4  275 2,7
Smørjemiddel 6 -16,6 17 -20,1 74 -10,0
Andre petroleumsprodukt2 46 -16,7  137 -10,0  787 2,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller