Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent Januar-
desember 2004
Endring i prosent
Totalt sal  757 0,6           9 336 -0,4 9 336 -0,4
Jordbruk og skogbruk 6 -16,6 86 -9,1 86 -9,1
Fiske og fangst 37 -16,4  583 -8,3  583 -8,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  104 -10,8 1 274 -5,0 1 274 -5,0
Bygg og anlegg 19 -8,1  344 -5,3  344 -5,3
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 84 13,7  882 -0,7  882 -0,7
Transport  459 6,2 5 568 2,9 5 568 2,9
Av dette bunkers 47 4,8  593 -5,9  593 -5,9
Offentleg verksemd 14 -29,4  128 -22,8  128 -22,8
Anna sal2 34 -10,3  472 -1,1  472 -1,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller