Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring
i prosent
2004 Endring
i prosent
Januar-
desember 2004
Endring
i prosent
Totalt sal  757 0,6 9 336 -0,4 9 336 -0,4
Bilbensin  183 3,3 2 216 -0,6 2 216 -0,6
Autodiesel  195 14,4 2 273 7,1 2 273 7,1
Av dette avgiftspliktig  145 13,8 1 647 8,3 1 647 8,3
Jetdrivstoff 63 5,1  772 15,1  772 15,1
Marine gassoljer  129 0,9 1 764 -2,8 1 764 -2,8
Av dette bunkers 23 7,4  315 -11,6  315 -11,6
Fyringsparafin 14 -9,8  157 -15,5  157 -15,5
Lette fyringsoljer 71 -28,2  699 -23,4  699 -23,4
Tung fyringsolje 49 -3,6  576 0,7  576 0,7
Av dette bunkers 24 2,1  269 1,5  269 1,5
Smørjemiddel 6 10,7 78 -0,9 78 -0,9
Andre petroleumsprodukt2 46 2,2  802 1,1  802 1,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller