Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  November Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent Desember 2003-november 2004 Endring i prosent
Totalt sal  790 6,9     8 579 -0,5 9 331 -1,4
Jordbruk og skogbruk 8 12,6 80 -8,5 87 -10,0
Fiske og fangst 46 -15,6  545 -7,7  590 -7,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  112 9,0 1 170 -4,5 1 286 -5,9
Bygg og anlegg 30 1,4  325 -5,1  346 -4,0
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 87 30,8  797 -2,0  872 -5,4
Transport  458 8,5 5 109 2,6 5 541 2,4
Av dette bunkers 53 7,6  546 -6,8  591 -7,7
Offentleg verksemd 12 -8,8  114 -21,9  133 -23,6
Anna sal2 38 -14,3  438 -0,3  476 -4,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller