Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  November Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent Desember 2003-
november 2004
Endring i prosent
Totalt sal  790 6,9      8 579 -0,5 9 331 -1,4
Bilbensin  170 2,6 2 033 -0,9 2 210 -1,2
Autodiesel  213 20,5 2 078 6,5 2 248 5,9
Av dette avgiftspliktig  148 16,9 1 502 7,8 1 629 7,5
Jetdrivstoff 58 -9,8  709 16,1  769 11,1
Marine gassoljer  151 7,6 1 634 -3,1 1 762 -3,4
Av dette bunkers 30 12,1  293 -12,8  314 -15,0
Fyringsparafin 15 17,8  143 -16,0  158 -18,2
Lette fyringsoljer 64 -14,7  628 -22,8  727 -23,2
Tung fyringsolje 47 6,2  527 1,2  578 2,3
Av dette bunkers 22 3,5  245 1,4  268 2,5
Smørjemiddel 6 1,9 72 -2,1 77 -5,8
Andre petroleumsprodukt2 67 22,3  756 1,0  801 -0,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller