Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent November 2003-
oktober 2004
Endring i prosent
Totalt sal  787 -10,6      7 789 -1,2      9 280 -2,6
Jordbruk og skogbruk 8 -31,7 72 -10,3 87 -12,9
Fiske og fangst 46 -22,1  499 -6,9  598 -7,6
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  100 -20,8 1 058 -5,7 1 277 -8,3
Bygg og anlegg 40 -7,6  296 -5,7  346 -2,8
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 71 -20,4  710 -4,9  851 -9,7
Transport  468 -4,7 4 652 2,0 5 505 1,7
Av dette bunkers 48 -11,2  493 -8,1  587 -8,6
Offentleg verksemd 10 -30,6  102 -23,2  135 -24,7
Anna sal2 45 -4,0  400 1,2  482 -3,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller