Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent November 2003-
oktober 2004
Endring i prosent
Totalt sal  787 -10,6       7 789 -1,2       9 280 -2,6
Bilbensin  178 -7,1 1 863 -1,2 2 206 -1,7
Autodiesel  198 -6,7 1 865 5,1 2 212 3,8
Av dette avgiftspliktig  143 -1,1 1 354 6,9 1 608 6,1
Jetdrivstoff 68 8,8  651 19,1  775 12,4
Marine gassoljer  143 -15,6 1 484 -4,1 1 752 -4,9
Av dette bunkers 25 -18,0  262 -15,0  311 -16,5
Fyringsparafin 13 -38,0  128 -18,8  156 -21,2
Lette fyringsoljer 51 -41,5  563 -23,6  738 -23,2
Tung fyringsolje 48 0,6  480 0,7  575 1,9
Av dette bunkers 23 -3,3  223 1,2  267 2,3
Smørjemiddel 6 -19,5 66 -2,5 77 -6,8
Andre petroleumsprodukt2 82 0,8  689 -0,6  789 -3,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller