Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  September Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent Oktober 2003-
september 2004
Endring i prosent
Totalt sal  822 2,8       7 002 -0,1 9 373 -1,4
Jordbruk og skogbruk 8 8,7 64 -6,7 90 -7,9
Fiske og fangst 58 13,5  453 -5,0  611 -6,0
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  105 -6,4  958 -3,8 1 303 -5,4
Bygg og anlegg 44 -11,9  256 -5,4  349 0,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 73 19,7  639 -2,9  869 -6,5
Transport  485 3,4 4 184 2,9 5 528 2,5
Av dette bunkers 55 4,4  444 -7,8  593 -8,0
Offentleg verksemd 8 12,6 92 -22,4  139 -21,7
Anna sal2 40 -2,8  355 1,9  484 -8,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller