Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  August Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent September 2003-
august 2004
Endring i prosent
Totalt sal  838 7,6         6 200 -0,1 9 372 -0,8
Jordbruk og skogbruk 8 -2,9 56 -8,6 90 -6,9
Fiske og fangst 43 -12,4  395 -7,2  604 -6,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  106 7,0  872 -1,8 1 330 -2,2
Bygg og anlegg 45 -3,9  212 -3,9  355 4,6
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 76 32,2  566 -5,2  857 -6,8
Transport  501 6,1 3 700 2,8 5 514 2,5
Av dette bunkers 48 -16,6  389 -9,0  590 -9,4
Offentleg verksemd 6 51,8 84 -24,6  138 -23,7
Anna sal2 52 25,2  315 2,6  485 -8,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller