Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  August Året akkumulert Tolvmånadeersperiodar
  2004 Endring
i prosent
2004 Endring
i prosent
September 2003-
august 2004
Endring
i prosent
Totalt sal  838 7,6       6 200 -0,1 9 372 -0,8
Bilbensin  207 3,3 1 500 -0,1 2 227 -0,3
Autodiesel  208 17,4 1 460 6,2 2 207 5,0
Av dette avgiftspliktig  145 14,9 1 065 8,0 1 599 7,0
Jetdrivstoff 71 38,6  521 20,0  758 4,8
Marine gassoljer  140 -14,6 1 162 -4,3 1 763 -3,8
Av dette bunkers 26 -24,4  206 -16,0  317 -17,5
Fyringsparafin 13 -1,3  103 -15,7  166 -13,1
Lette fyringsoljer 48 34,8  480 -20,5  788 -15,1
Tung fyringsolje 48 7,1  385 0,2  573 5,4
Av dette bunkers 21 -6,3  176 -0,2  264 2,0
Smørjemiddel 7 5,3 55 -2,0 82 -2,4
Andre petroleumsprodukt2 96 12,1  534 3,1  809 0,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller