Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring
i prosent
2004 Endring
i prosent
Juli 2003-
juni 2004
Endring
i prosent
Totalt sal  863 5,4 4 581 -1,6 9 308 -1,8
Jordbruk og skogbruk 7 -0,2 42 -10,2 90 -6,3
Fiske og fangst 50 -14,4  296 -9,5  604 -5,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  109 12,8  679 -2,3 1 330 -0,7
Bygg og anlegg 48 10,2  140 -2,8  359 10,4
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 74 10,5  429 -11,4  833 -7,8
Transport  518 5,2 2 700 3,0 5 491 1,5
Av dette bunkers 51 -14,1  281 -8,4  603 -13,2
Offentleg verksemd 7 25,5 74 -28,6  136 -26,2
Anna sal2 51 3,8  221 -4,7  466 -20,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller