Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring
i prosent
2004 Endring
i prosent
Juli 2003-
juni 2004
Endring
i prosent
Totalt sal  863 5,4 4 581 -1,6 9 308 -1,8
Bilbensin  206 2,6 1 084 0,4 2 234 -0,4
Autodiesel  208 12,8 1 073 5,1 2 174 4,0
Av dette avgiftspliktig  153 15,8  785 7,1 1 573 5,9
Jetdrivstoff 76 20,5  385 16,0  724 -7,1
Marine gassoljer  148 -11,3  846 -4,5 1 775 -3,6
Av dette bunkers 26 -26,7  150 -15,7  329 -21,5
Fyringsparafin 14 -9,7 81 -16,7  169 -8,4
Lette fyringsoljer 55 11,5  413 -23,1  788 -13,5
Tung fyringsolje 51 11,4  284 -0,8  569 8,7
Av dette bunkers 24 4,3  127 0,7  266 -0,5
Smørjemiddel 7 2,6 42 -2,7 82 -4,1
Andre petroleumsprodukt2 97 14,1  372 0,0  793 -3,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller