Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent Juni 2003- mai 2004 Endring i prosent
Totalt sal  714 -6,0       3 718 -3,1 9 263 -1,7
Jordbruk og skogbruk 8 2,2 36 -11,9 90 -5,8
Fiske og fangst 43 -13,2  247 -8,5  612 -2,2
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 90 -12,3  571 -4,7 1 317 -0,8
Bygg og anlegg 27 -5,0 92 -8,4  355 9,7
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 62 -7,4  330 -20,8  801 -9,6
Transport  447 -3,3 2 182 2,4 5 465 1,4
Av dette bunkers 46 -15,2  230 -7,1  611 -13,3
Offentleg verksemd 6 -28,0 67 -31,6  134 -27,5
Anna sal2 32 -7,7  194 6,6  489 -16,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller