Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring i prosent 2004 Endring i prosent Juni 2003- mai 2004 Endring i prosent
Totalt sal  714 -6,0     2 718 -3,1 9 263 -1,7
Bilbensin  185 -2,4  878 -0,1 2 228 -0,5
Autodiesel  172 2,0  866 3,4 2 150 3,6
Av dette avgiftspliktig  124 1,3  632 5,2 1 552 5,0
Jetdrivstoff 58 2,1  309 15,0  711 -8,3
Marine gassoljer  137 -16,6  698 -2,9 1 794 -1,8
Av dette bunkers 26 -17,8  123 -13,0  338 -20,5
Fyringsparafin 10 -17,9 67 -18,0  171 -5,7
Lette fyringsoljer 46 -19,0  358 -26,7  782 -12,8
Tung fyringsolje 39 -9,9  232 -3,2  564 9,4
Av dette bunkers 19 -11,3  103 -0,1  265 -2,0
Smørjemiddel 6 -24,5 35 -3,7 82 -4,8
Andre petroleumsprodukt2 61 1,4  275 -4,2  781 -5,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller