Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring
i prosent
2004 Endring
i prosent
Mai 2003-
april 2004
Endring
i prosent
Totalt sal  708 -1,9 3 010 -2,2 9 315 -1,1
Jordbruk og skogbruk 9 15,6 28 -15,1 90 -6,5
Fiske og fangst 41 -23,0  204 -7,4  618 -1,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  109 6,5  481 -3,2 1 330 1,3
Bygg og anlegg 15 -3,4 66 -9,7  356 10,0
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 58 2,0  268 -23,4  806 -8,0
Transport  443 1,6 1 740 4,4 5 486 1,4
Av dette bunkers 46 -11,1  185 -4,8  619 -15,0
Offentleg verksemd 8 -27,5 61 -31,9  137 -25,2
Anna sal2 24 -35,7  162 10,0  491 -16,6
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller