Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring
i prosent
2004 Endring
i prosent
Mai 2003-
april 2004
Endring
i prosent
Totalt sal  708 -1,9 3 010 -2,2 9 315 -1,1
Bilbensin  182 -2,7  693 0,6 2 233 -0,7
Autodiesel  168 6,5  693 3,8 2 147 3,3
Av dette avgiftspliktig  124 7,3  508 6,2 1 550 4,9
Jetdrivstoff 54 -2,0  258 21,3  716 -7,5
Marine gassoljer  140 -1,0  561 1,2 1 821 -0,9
Av dette bunkers 24 -15,2 97 -11,6  344 -22,9
Fyringsparafin 6 24,9 57 -18,0  173 -3,2
Lette fyringsoljer 49 -27,9  312 -27,7  793 -9,6
Tung fyringsolje 50 4,9  193 -1,7  568 12,2
Av dette bunkers 21 -4,4 83 3,0  267 -2,2
Smørjemiddel 7 -11,4 29 2,2 84 -2,0
Andre petroleumsprodukt2 52 0,3  214 -5,7  780 -6,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller